ผลงาน

2558

สื่อประสม

2557

สื่อประสม

การอบรม/บรรยายวิชาการ

  • ลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด วิทยากรโดยนายนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก ชั้น 4 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2556

สื่อประสม

2555

สื่อประสม

การอบรม/บรรยายวิชาการ

  • บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น วิทยากรโดยคุณวรนุช สุนทรวินิต คุณกัลยาณี ศุภดิษฐ์ และคุณสุธัญณิช หุ่นหลา วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี