วัดบ้านฝาง


ข้อมูลโดยสังเขป

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดบ้านฝาง. สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2556, จาก http://110.170.186.163/moc_new/album/175682/วัดบ้านฝาง/