วัดโนนไทย


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2415 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยมีพระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย) ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ได้พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวอำเภอโนนไทย ชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูอนุวัตรชินวงศ์ [วิชิต (จอย) ชินวังโส] เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

จิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเขียนในปี พงศ. 2540-2541 โดยนายเจริญชัย ต้นครองจันทร์ อาจารย์คณะวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เขียนบนผนังศาลาที่พักสงฆ์ ชั้น 2 ทั้งหมด 8 ภาพ เขียนเรื่องราวพระพุทธประวัติ และชาดก แฝงด้วยปรัชญา มีจุดประสงค์เขียนให้ครบตามหมวดของงานศิลปไทย คือ กนก นารี กบี่ คชะ โดยใช้สีอะครายลิคและปิด ตามแบบวิธีการสมัยใหม่

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดพัฒนาตัวอย่าง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

คลังภาพ

บริเวณวัด

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2542). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.