วัดใหม่หนองบัวรี


ข้อมูลโดยสังเขป

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.