วัดหนองหิน


ข้อมูลโดยสังเขป

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2422 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2410 โดยมีชาวบ้านร่วมกับหลวงพ่อพู่ ได้เข้ามาจับจองบุกเบิกป่าเพื่อสร้างวัดและกุฎีสงฆ์เพื่อเป็นที่อาศัยเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเป็นที่บำเพ็ญกุศลของพระสงฆ์และชาวบ้านหนองหิน ประวัติการจัดตั้งวัด ดังมีหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 201 จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2422 จัดตั้งโดยหลวงพ่อพู่ พร้อมด้วยญาติโยมร่วมกันบุกเบิกป่าเพื่อสร้างวัดหนองหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดหนองหิน. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/117568/