วัดหนองขามนาดี


ข้อมูลโดยสังเขป

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง. วัดในตำบล. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.kaengsanamnang.go.th/info.php?cat=4