ปรางค์ครบุรี


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา

       สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศาสนสถานของชาวขอม ประกอบไปด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบ โดยมีโคปุระ หรือซุ้มประตูเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก ตัวปรางค์เป็นที่ประกอบศาสนกิจสมัยโบราณ

ประเภทหลัก วัฒนธรรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. ไทยตำบล ดอท คอม. ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี : สถานที่ท่องเที่ยว . สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvlist.asp?ID=300210
  2. ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดนครราชสีมา. (ม.ป.ป.). คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: ศูนย์.
  3. ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php?mid=3&am=233&pv=20