รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484

สถานที่เกิด ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

บิดา นายพา หงส์พันธุ์ มารดา นางคำภา หงส์พันธ์ุ

การศึกษา

- พ.ศ. 2490 โรงเรียนบ้านเมืองหงส์ "เมืองหงส์วิทยาคาร"

- โรงเรียนวัดด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2500 โรงเรียนบัวใหญ่

- พ.ศ. 2502 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2503 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

- พ.ศ. 2506 สำเร็จการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เกียรตินิยม วิชาเอกภาษาไทย

- พ.ศ. 2511 ลาศึกษาต่อที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2513 ได้รับปริญญาครุสาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

- พ.ศ. 2519 ลาศึกษาต่อสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยประสานมิตร

- พ.ศ. 2522 ได้รับปริญญสการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

- ได้รับทุน UNESCO ไปรับการฦึกอบรมวิชา Training of Teachers for Schools ณ ประเทศฟิลิปปินส์และนิวซีแลนด์เป็นเวลา 3 เดือน

- สัมนาเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการการพัฒนาบุคลากรของกรมการฝึกหัดครูร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ ระเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 เดือน

อาชีพ

- ข้าราชการครู

การทำงาน

- อาจารย์ตรี วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

- อาจารย์ตรี โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- พ.ศ. 2513 ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยครูเมื่อเปลี่ยนอธิการจึงได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการ

- พ.ศ. 2523 อธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์

- พ.ศ. 2528 อธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมา

- พ.ศ. 2532 อธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม

- พ.ศ. 2537 อธิบดีกรมพลศึกษา

- พ.ศ. 2539 ผู้ตรวจราชการกระทรงศึกษาธิการ

- พ.ศ. 2541 เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ

- พ.ศ. 2542 รองปลัดกระทรงศึกษาธิการ

- ประธานอนุกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

- ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

- ด้านนาฏศิลป์ท้องถิ่น

- ด้านการพัฒนา

- ด้านกีฬา

- นักพูด นักเขียน นักอภิปราย

- หนังสือและบทความ

รางวัลเกียรติยศ

- รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมาระดับอุมศึกษาและอาชีวศึกษา

- รางวัลผู้บริหารฟุตบอลดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา

- รางวัลบุคคลดีเด่นของชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา สาขาจัดการศึกษา

- รางวัลครุศาสตร์ปราญช์จุฬาของสมาคมคุรุสัมพันธ์

- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

- ศิษย์เก่าดีเด่นในงานฉลองครบรอบ 30 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน)

- ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาบริหารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหียญจักรพรรดิมาลา

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2560). ประวัติครู : 16 มกราคม 2545. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.