นายพจน์ ธัญญขันธ์


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2470-วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 สิริอายุได้ 87 ปี

สถานที่เกิด บ้านริมคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บิดา นายโพธิ์ ธัญญขันธ์ มารดา นางแจ่ม ธัญญขันธ์

คู่สมรส ผศ. ปรียา ธัญญขันธ์ สกุลเดิม ร่วมสุข

บุตร จำนวน 3 คน คือ นายสัมพันธ์, ผศ. ปัทมา สิงหนุต และนายพนิต ธัญญขันธ์

การศึกษา

- ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสุรนารี

- พ.ศ. 2486 ชั้นมัธยมศึกษาปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2489 ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี [โดยได้รับทุนจังหวัดนครราชสีมา มาเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดธนบุรี ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ได้อพยพไปเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี]

- พ.ศ. 2493 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) จากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษม (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)

- พ.ศ. 2498 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

- พ.ศ. 2501 ระดับปริญญาโท Master of Arts in Education (M.A. in Ed.) จาก Ball State Teachers College มลรัฐอินเดียนา โดยได้รับทุนรัฐบาล

- พ.ศ. 2506 เข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หลักสูตร 3 สัปดาห์ รุ่นที่ 42

- พ.ศ. 2524 เข้ารับการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24

อาชีพ

- ข้าราชการครู

การทำงาน

- พ.ศ. 2490 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

- พ.ศ. 2493 เป็นครูตรีโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา

- พ.ศ. 2497-2498 เป็นครูฝึกหัดกรมสามัญศึกษา

- พ.ศ. 2503 อาจารย์โท วิทยาลัยครูนครราชสีมา

- พ.ศ. 2506 อาจารย์เอก และหัวหน้าฝ่ายวิชาการวิทยาลัยครูนครราชสีมา

- พ.ศ. 2509 อาจรย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร

- พ.ศ. 2514 ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสกลนคร

- พ.ศ. 2515-2517 ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี

- พ.ศ. 2518 ผู้อำนวยวิทยาลัยครูนครราชสีมา และอธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมา

- พ.ศ. 2520 รองอธิการบดี กรมการฝึกหัดครู

- พ.ศ. 2527 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ. 2529 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จนเกษียนอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์ครูอีสานใต้

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำวิทยาลัยครูนครราชสีมา

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำวิทยาลัยครูจันทรเกษม

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

       นอกจากงานด้านนักบริหาร ด้านวิชาการ งานเขียนบทความ เป็นต้น

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยครูจันทรเกษม

- โล่เกียรติยศวิทยาลัยครูนครราชสีมา

- โล่เกียรติคุณของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

- โล่เกียรติยศที่ได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

       มหาวชิรมงกุฏ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2560). ประวัติครู : 16 มกราคม 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.