ลิเกคณะเพชรศิลา ฟ้าประทาน (ลูกหลานสมจิตโชว์)


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา

โอกาสในการแสดง

             งานแก้บน

             งานฉลองอัฐิ

             งานบวช

             งานศพ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่: อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. ขวัญฤดี คำพันธ์. ชนิกานต์ ฉันทะนิตย์. (2559). เพชรศิลา ฟ้าประทาน (ลูกหลานสมจิตโชว์). นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.