กล้วยไม้


ข้อมูลโดยสังเขป

ชื่อวิทยาศาสตร์Orchid
ชื่อวงศ์ORCHIDACEAE
ชื่ออื่นเอื้อง
ลักษณะวิสัย:ไม้อิงอาศัยพืชอื่น
ต้นลำต้นเทียมออมน้ำหรือที่เรียกว่าลำลูกกล้วย กล้วยไม้เป็นพืช ลำต้นหมายถึง ส่วนที่เป็นข้อ บริเวณส่วนเหนือข้อ และติดอยู่กับข้อจะมีตา ตาอาจจะแตกเป็นหน่ออ่อน กึ่งอ่อนหรือช่อดอกก็ได้ ส่วนที่ตัดเป็นข้อ เป็นส่วนที่มีใบ กาบใบหรือกาบของลำต้นที่ไม่มีส่วนของใบเจริญออกมาได้ ที่อยู่ระหว่างข้อเรียกว่า ปล้อง สำหรับลำต้นของกล้วยไม้ที่โผล่พ้นจากเครื่องปลูกแบ่งได้ 2 ประเภท คือลำต้นแท้และลำต้นเทียม
ใบใบเลี้ยงเดี่ยว คือ เส้นใบจะอยู่ในลักษณะขนานกันไปตามความยาวของใบ ใบของกล้วยไม้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของกล้วยไม้ นับตั้งแต่รูปร่าง สีสัน ขนาดและการทรงตัวตามธรรมชาติ ลักษณะใบของกล้วยไม้มีหลายชนิด เช่น ใบแบน ใบกลม และใบร่องซึ่งเป็นรูปผสมระหว่างพวกใบกลม กับใบแบน ส่วนมากแล้วจะมีลักษณะแบน กล้วยไม้มีระบบรากแบ่งเป็นหลายชนิด เช่น รากดิน รากกึ่งดิน รากอากาศ รากกึ่งอากาศ
ดอกดอกกล้วยไม้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ คือ เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกันมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกสีสดใส มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ ซึ่ง 1 กลีบ จะมีรูปร่างเปลี่ยนเป็นปากหรือกระเป๋าเกสร เพศผู้และเกสรเพศเมียรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเรียกว่าเส้าเกสร ได้แก่ กล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ
ผลฝักสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เมื่อแห้งแตก ภายในมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก
การขยายพันธุ์การแยกหน่อ
ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ

รายการอ้างอิง

  1. กล้วยไม้สกุลหวาย. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/plants/webcontent3/interactive_key/key/describ/orchid.htm
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.