พระยากำแหงสงคราม (กาจ สิงห์เสนี)


ข้อมูลโดยสังเขป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านแรก

ดำรงตำแหน่งเมื่อ รศ. 115 - 120 (2439 - 2444)

ชาติกำเนิด

ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นหลานชาย ของเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และเป็นหลานชายของเจ้าพระยานครราชสีมา ทองอินท์ ณ ราชสีมา บุตรเขยของพระยานครราชสีมา (เมฆ)

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติศาสตร์หวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://joken2014.wordpress.com/
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.taladkhao.go.th/gb/show.php