วัดหนองขุ่น


ข้อมูลโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2433 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2514

ลักษณะวัด พัทธสีมา

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูอินทร์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

1. หลวงพ่อพุทธศิลา

2. อุโบสถเก่า

3. คชสารชูหลวงพ่อพุทธศิลาจำลอง

4. มลฑปพระพุทธบาทจำลอง

5. ต้นยางนาอายุมากกว่า 200 ปี

6. พญาแพะรับบาป

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.