ดูข้อมูล
แสดงข้อมูล: อำเภอ/ตำบล     หมวดหมู่
ขุนทยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 18 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2486 - 2487 ประว อ่านต่อ...
ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ (สังเวียน บริบาลบรรพตเขตต์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 22 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ธ.ค. 2490 - 21 อ่านต่อ...
ขุนวรคุตต์คณรักษ์ (บุญฤทธิ์ วรนุตนานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 23 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2492 - 2495 ประ อ่านต่อ...
ขุนสุบงกชศึกษากร (นาก สุบงกช)
ประวัติ              ว่าที่รองอำมาตย์ตรี ขุนสุบงกชศึกษากร เดิมชื่อ นายนาก สุบง อ่านต่อ...
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รายนาม และวาระการดำรงตำแหน่ง 1. พระยากำแหงสงคราม (กาจ สิงห์เสนี) รศ. อ่านต่อ...
นางฉวีวรรณ พันธุ
ครูภูมิปัญญาไทย ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 อ่านต่อ...
นางฐิติพร สุโคตร
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางพิสมัย ภักตร์นิกร
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางยุพา บุญชะโด
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางวลัยพร พุกกะเวส
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางศิริอร จั้นอรัญ
ประวัติ              บุคคลดีเด่นอำเภอครบุรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ...
นางสมพันธุ์ วงศ์จำปา
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
ประวัติ วันเดือนปีเกิด 17 ก.ค. 2509 ภูมิลำเนาจังหวัด นครราชสีมา ชื่อ-สกุลบิดา อ่านต่อ...
นายคำเดื่อง ภาษี
ครูภูมิปัญญาไทย ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 อ่านต่อ...
นายคำสิงห์ ศรีนอก
ประวัติ วันเดือนปีเกิด 25 ธ.ค. 2473 ภูมิลำเนา บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลบัวใหญ่ อ่านต่อ...
นายจำรูญ ปิยัมปุตระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราช ลำดับที่ 33 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520 - 2520 ป อ่านต่อ...
นายจำลอง ซองผม
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายเจริญ ภมรบุตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 27 ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2501 - พ.ศ. อ่านต่อ...
นายชวน ศิรินันท์พร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 47 ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2554 อ่านต่อ...
นายโชคดี ปรโลกานนท์
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 ประวัต อ่านต่อ...
นายณรงค์ รัตนจัน
ประวัติ              เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ณ ตำบลบางปอง อำ อ่านต่อ...
นายดำรง รัตนพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 37 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2533 - 30 อ่านต่อ...
นายดิเรก มานะพงษ์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุได้ 6 อ่านต่อ...
นายเตี้ยม บุณยากร
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2458-วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ อ่านต่อ...
นายถนอม วิบูลมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 21 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2489 - 2490 ปร อ่านต่อ...
นายทวี รัชนีกร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2548 ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุล อ่านต่อ...
นายธงชัย ลืออดุลย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 49 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2 มิ.ย. 2557-30 กันย อ่านต่อ...
นายประคอง มนต์กระโทก
ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2482 ที่บ้านทุ่มอรุณ ตำบลพลับพลา อำเภอโชค อ่านต่อ...
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 45 (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2551-30 อ่านต่อ...
นายประมูล ศรัทธาทิพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 31 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2516 - 2516 ประ อ่านต่อ...
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 39 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2539 - 19 อ่านต่อ...
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 42 ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย อ่านต่อ...